• Frédéric Paris

SSoup o brokoli, çpéssial Slay the Spire-1 Kinowa

-2 Brokoli

-3 Kashouh

-4 Lè de kaukeau

-5 Bouyhon en poude

-6 Lantiyeu

-7 çelle

-8 oMeittre d'en krocpeaut uytte oeurre. Bing Bing.

©2019 by Shaologie. Proudly created with Wix.com